Kodukord

KIIDEVA SAUN-SELTSIMAJA KODUKORD

 1. Majutusteenuse pakkuja, registreerimine
  • Majutusteenust pakub MTÜ Kiideva külaselts (reg kood 80131242, telefon 5615 8443, 503 0703, e-post kiidevakulaselts@gmail.com, koduleht www.kiideva.eu).
  • Kiideva saun-seltsimajja (edaspidi saun-seltsimaja) registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, samuti täidetakse külastaja kaart.
  • Saabumisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt hinnakirjale või kokkuleppele.
 2. Majas viibimine
  • Kiideva saun-seltsimajas (edaspidi saun-seltsimaja) tuleb käituda heaperemehelikult ning heade tavade kohaselt.
  • Saun-seltsimajas oleva vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult. Kahjustuste tekitamisel hoonele, rajatistele, haljastusele, sisseseadetele majas tuleb külastajal tasuda vastavalt omaniku poolt esitatud arvele. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda  10 eurot.
  • Saun-seltsimaja võtmete kaotamisel või nende mittetagastamisel tuleb külastajalt tasuda rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulud. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 50 eurot.
  • Saun-seltsimaja territooriumil ning majas tuleb hoida puhtust ja korda, prügi mahaviskamine ning looduse reostamine on keelatud.
  • Saun-seltsimaja siseruumides on suitsetamine rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud kohtades, kus on tuhatoosid.
  • Saun-seltsimaja omanik ei vastuta kasutamistingimuste eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
  • Öörahu kestab kell 23.00-07.00.
  • Häiretest, riketest, kahjustustest tuleb omanikku koheselt teavitada.
  • Inventari ümbertõstmise vajaduse tekkimisel tuleb väljaregistreerimise ajaks inventar paigutada tagasi nii, nagu see oli saun-seltsimajja saabumisel.
  • Parkimine toimub ainult selleks ettenähtud kohtades.
  • Saun-seltsimajast lahkudes kustutada tuled ning lülitada välja elektrivoolus olevad seadmed. Tulekollete jätmine ilma järelevalveta ei ole lubatud.
  • Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab saun-seltsimaja omanikule õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakset tegemata). Külaline vastutab ka kõigi temaga koosolevate isikute tegude eest, st kui keegi seltskonnas tekitab rendileandjale kahju, vastutab klient.
  • Saun-seltsimaja ei majuta isikuid, kes võivad või on kahjustanud saun-seltsimaja vara; kes on tugevas alkoholi- või narkootilises joobes; kes on toime pannud seadusvastase teo teises majutusasutuses.
  • Majutusteenuse pakkujal või tema esindajal on õigus enne külastajate lahkumist ruumid üle vaadata. Lemmikloomad on lubatud, kuid loomade järgi tuleb hoida puhtust ning neid mitte siseruumis järelevalveta jätta.
  • Majutus broneeritakse isikutele, kelle vanus on vähemalt 20 eluaastat.
 3. Majale tekitatud materiaalse kahju kompenseerimine
  • MTÜ-l Kiideva Külaselts on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist.
  • Kahju kompenseerimise aluseks on tekitatud otsene kahju, millele võivad lisanduda kahju kõrvaldamisega seotud kulud.
 4. Majast lahkumine
  • Saun-seltsimajast lahkudes tuleb tagastada maja võti ning vajadusel tasuda kasutatud lisateenuste eest.
 5. Kodukorra kehtimine
  • Käesolev kodukord kehtib Kiideva saun-seltsimaja klientidele, kes on kohustatud hoone ruumides ning territooriumil järgima kodukorras sätestatut.
 6. Vastutus
  • Kiideva saun-seltsimaja ei vastuta kliendi poolt järelevalveta jäetud asjade eest.
  • Kiideva saun-seltsimaja ei vastuta kaebuste eest, mis ei ole esitatud koheselt peale puuduste avastamist.
  • Kiideva saun-seltsimaja ei vastuta parklasse jäetud autode eest.
  • Kiideva saun-seltsimaja ei vastuta erinevate kodukorras välja toodud punktide eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
 7. Kohustused
  • Saun-seltsimaja on kohustatud korraldama maja võtmete üleandmise kokkulepitud ajal.
 8. Tuleohutus
  • Saun-seltsimajas on lahtise tule ilma järelevalveta jätmine keelatud!
  • Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja majutusteenuse pakkujat numbril +372 5615 8443 või + 372 503 0703.
  • Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni.
  • Saun-seltsimaja terrassil ning rõdul on grillimine või muu lahtise tule tegemine keelatud. Grillimine on lubatud vähemalt 10 m kaugusel hoonest. Grillimisel tuleb tagada pidev järelevalve ning pärast grillimise lõpetamist veenduda tuleallika kustumises, vajadusel kustutada süsi veega või summutada liivaga.
Scroll to Top